Atalgojuma politika

Lidosta “Rīga” ir atbildīgs darba devējs. Mūsu atalgojuma politikas mērķis ir izveidot tādu darbinieku darba samaksas sistēmu, kas motivē mūsu darbiniekus sniegt augstas kvalitātes, drošus un pieejamus pakalpojumus mūsu viesiem un uzturēt un attīstīt starptautiskajām aviācijas prasībām atbilstošu infrastruktūru. Atalgojuma politikas uzdevums ir nodrošināt mūsu darbiniekiem stabilu, vienmēr laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darba samaksu ar sociālajām garantijām un pabalstiem.

Kāda ir darba samaksas sistēma?

Darba samaksas sistēma noteikta lidostas Darba samaksas nolikumā. To veido:

  • amatalga – katram amatam noteiktā nemainīgā mēneša darba alga (normālā darba laika darbiniekiem) vai stundas tarifa likme (summētā darba laika darbiniekiem);
  • piemaksas un prēmijas (naudas balvas), kā arī jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu.

Darba samaksa ir amatalgas, piemaksu, prēmiju un naudas balvu kopums.

Valdes un padomes locekļu atlīdzība

Valdes un padomes locekļu atlīdzība ir noteikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām.

Valdes un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram. Tam piemēro koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam. VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" klasificējama kā liela kapitālsabiedrība pēc kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (darbinieku skaits un finanšu rādītāji).

Lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai piemēro koeficientu 10, bet padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzībai piemēro koeficientu 3. Valdes un padomes locekļu atlīdzība noteikta 90% apmērā attiecīgi no valdes un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības. Ja valdes loceklis papildus pilda arī cita amata pienākumus, kopējais atlīdzības apmērs nemainās, saglabājot minētos 90%, atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzību par cita amata pienākumu izpildi sadalot proporcionāli.