Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +17.4 °C
Rīga
Houston
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

!!! Uzmanību pasažieriem, kas ceļo no Izraēlas! No 28.jūlija ieceļošana Latvijā no Izraēlas atļauta tikai ar būtisku iemeslu! Pēc ieceļošanas pasažieriem jāveic atkārtots Covid-19 tests un jāievēro pašizolācija! 

COVID-19: atbalsts nomniekiem

Drukāt

Atbalsts nomniekiem, kas atbilst kritērijiem   

Ministru kabinets saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta otro daļu ir izdevis 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid - 19 izplatību" (turpmāk - MK noteikumi Nr.453).

Minētie MK noteikumi Nr.453 noteic kārtību, kādā komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību (turpmāk – nomnieks), piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem (turpmāk arī  Atbalsts).

Lai saņemtu Atbalstu, nomniekam Lidostā ir jāiesniedz iesniegumu, kurā norāda:

 • nomnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 • nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datumu un numuru un nomas objektu;
 • atbilstību MK noteikumu Nr.453 noteiktajiem kritērijiem:
  • nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī vai decembrī, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1. janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu samazinājumu;
  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  • nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process;
  • nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020. gada 29. februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
  • nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
 • Nomnieks elektroniski iesniedz iznomātājam uzskaites veidlapu par citu saņemto de minimis atbalstu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (pieejama VID elektroniskajā datu bāzē EDS).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.453 nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums tiek piemērots uz noteiktu laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums tiek piemērots, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, neveicot grozījumus nomas līgumā un izvērtējot nomnieka atbilstību visiem MK noteikumos Nr.453 noteiktajiem kritērijiem.

Nomas maksas atbrīvojums tiek piemērots, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus;

Nomas maksas samazinājums tiek piemērots atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Netiek piemēroti kavējuma procenti un līgumsodi līdz 2020.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem šo noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem. Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Lidosta vērš uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.453 10.punktu, ja šajos noteikumos minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam.

Nomnieki MK noteikumos Nr.453 noteiktos dokumentus atbalsta saņemšanas izvērtēšanai tiek lūgti sūtīt elektroniski uz office@riga-airport.com vai pa pastu uz Lidostas juridisko adresi: VAS „Starptautiskā lidosta „ RĪGA””, „Lidosta "Rīga” 10/1”, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053. 

 

Nomnieki, kas saņēmuši atbalstu:

Nomnieks Reģistrācijas Nr.
SIA "Havas Latvia" 40103245212
”RIXJET RIGA” 40003525195
“BALTIC GROUND SERVICES LV” 40103619641
„ELIPSE BLC” 40003706196
"FCG Aviation Development" 40103666114
"PILOTS’ CLUB" 40003285098
"GULFSTREAM OIL " 50003146871
"JATO" 40103887349
"Latautoavia" 40103031437
“Airo Catering Services Latvija” 40003200593
Turkish Airlines Inc. Rīgas filiāle 40003810084