Galvenā izvēlne

  Kā pieteikt pakalpojumu

  Ceļš uz lidostu un no tās

  Izlidošana un ielidošana

  Ceļojuma beigās

  Elektriskie palīglīdzekļi

  Pakalpojumu kvalitāte

  Novērtē mūsu pakalpojumu!

weather info
Rīga +18.0 °C
Rīga
Cambridge
A A A
 • A
 • A
 • A
Viegli lasīt

Uzmanību! Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem līdz 2020.gada 11.jūlijam nav atļauti lidojumi uz Zviedriju, Portugāli, Luksemburgu, Melnkalni, Serbiju un valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras nav iekļautas Eiropas Komisijas drošo valstu sarakstā!

COVID-19: atbalsts nomniekiem

Drukāt

Atbalsts nomniekiem, kas atbilst kritērijiem   

Ministru kabinets saskaņā ar likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Likums) 2.pantu ir izdevis 2020.gada 2.aprīļa noteikumus „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid – 19 izplatību” (turmpāk – MK noteikumi Nr.180).

Minētie MK noteikumi Nr.180 noteic kārtību, kādā uz Likuma darbības laiku komersantam vai citam saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai un nodibinājumam, kuru ietekmējusi ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, piemēro publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot maksājumus par patēretajiem pakalpojumiem (turpmāk arī Atbalsts).

Lai saņemtu Atbalstu, nomniekam Lidostā ir jāiesniedz iesniegumu, kurā norāda:

 • nomnieka nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 • nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datumu un numuru un nomas objektu;
 • atbilstību MK noteikumu Nr.180 noteiktajiem kritērijiem:
 1. nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies par 30 %;
 2. nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
 3. nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
 4. nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020.gada 29.februāri esošās parādsaistības pret iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas grafiku;
 • De minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidota un apstiprināta pretendenta veidlapas identifikācijas numurs vai uzskaites veidlapa par citu saņemto de minimis atbalstu (pieejama VID elektroniskajā datu bāzē EDS).

 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.180 nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums tiek piemērots uz noteikta laika periodu, sākot no  2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē Likums.

Nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums tiek piemērots, pamatojoties uz nomnieka iesniegumu, neveicot grozījumus nomas līgumā un izvērtējot nomnieka atbilstību visiem MK noteikumos Nr.180 noteiktajiem kritērijiem.

Nomas maksas atbrīvojums tiek piemērots, ja nomnieks noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.

Nomas maksas samazinājums tiek piemērots atbilstoši nomnieka ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas.

Netiek piemēroti kavējuma procenti un līgumsodi nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā, ja nomnieks vienlaikus atbilst visiem MK noteikumu Nr.180 3.punktā minētajiem kritērijiem. Nomnieks veic samaksu par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus.

Lidosta vērš uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.180 9.punktu, ja šajos noteikumos minētais atbalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti, nomnieks atmaksā piešķirto atbalstu iznomātājam pilnā apmērā.

Nomnieki MK noteikumos Nr.180 noteiktos dokumentus atbalsta saņemšanas izvērtēšanai tiek lūgti sūtīt elektroniski uz office@riga-airport.com vai pa pastu uz Lidostas juridisko adresi: VAS „Straptautiskā lidosta „ RĪGA””, „Lidosta "Rīga” 10/1”, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1053. 

Lai saņemtu Atbalstu, nomniekam Lidostā ir jāiesniedz iesniegumu.

 

Nomnieki, kas saņēmuši atbalstu:

Uzņēmums Reģistrācijas nr. de minimis atbalsta veidlapas identifikācijas numurs
SIA ”RIXJET RIGA” 40003525195 Nr.18672
SIA “BALTIC GROUND SERVICES LV” 40103619641 Nr.7448
SIA „ELIPSE BLC” 40003706196 Nr.18544
SIA "FCG Aviation Development" 40103666114 Nr.19399
SIA "PILOTS’ CLUB" 40003285098 Nr.19317
SIA "GULFSTREAM OIL " 50003146871 Nr.19023, Nr. 19507