Darbinieku veselības apdrošināšana (Identifikācijas Nr. RIX 2019/74-AK)

06/02/2020

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
(VRN 40003028055), adrese - Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
T: 67207135, F: 67211767, www.riga-airport.com,

izsludina atklātu konkursu “Darbinieku veselības apdrošināšana” (Identifikācijas Nr. RIX 2019/74-AK).

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 31. oktobrim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē, pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība (eID) vai pase.

Kontaktpersona: Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Kristīna Bikova
T: 68806167, e-pasta adrese: [email protected]

Konkursa nolikums pdf

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem:

1_atbilde

Saskaņā ar VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes 2019. gada 16. decembra sēdes lēmumu Nr. 7 (protokols Nr. 54) ir apstiprināti atklāta konkursa “Darbinieku veselības apdrošināšana” (identifikācijas Nr. RIX 2019/74-AK) (turpmāk – Konkurss) rezultāti un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums - AAS “BTA Baltic Insurance Company” piedāvājums ar iegūto punktu skaitu 94,24, un piedāvāto viena darbinieka veselības apdrošināšanas kopējo pamatprogrammas apdrošināšanas prēmiju 404,80 EUR, nosakot, ka līguma summa līguma darbības laikā nepārsniedz 550 000,00 EUR (pieci simti piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) (bez PVN).