Kohēzijas fonda atbalstītajā lidostas “Rīga” modernizācijas projektā uzsāk darbu pie dokumentācijas izstrādes

Īstenojot Kohēzijas fonda (KF) projektu “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība Starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001), VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ir uzsākusi darbu pie iepirkuma dokumentāciju izstrādes, lai pēc Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma saņemšanas varētu izsludināt konkursu par projekta aktivitāšu īstenošanu.

Jau ziņots, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2016.gada 27.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu, lai veiktu 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" projekta īstenošanu.

Ar KF līdzfinansējumu projekta ietvaros paredzēts uzlabot civilās aviācijas drošību: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Tāpat ar KF atbalstu plānots īstenot pasākumus lidostas saimnieciskās darbības uzlabošanai, ja tiks saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas lēmums par to saderību ar iekšējo tirgu: izbūvēt peronu manevrēšanas ceļa ātro nobrauktuvi un modernizēt manevrēšanas ceļus, pārbūvēt lidlauka publiskās daļas pievedceļus, rekonstruēt tehniskā servisa ēku, kā arī modernizēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un apgaismojuma infrastruktūru.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 12 675 578 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un privātais finansējums – ne mazāk kā 1 901 337 eiro.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros.

Logo ieguldījums tavā nākotnē