Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā 1.ceturksnī turpināts darbs pie iepirkumu procedūrām

Ieviešot Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansēto projektu “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga””, 2020.gada 1.ceturksnī lidosta turpināja darbu pie vairākām iepirkumu procedūrām, lai izvēlētos darbu veicējus būvniecības projektiem.

Iepirkuma rezultātā tiesības izbūvēt jauno ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļu ieguvusi ceļu būves firma SIA “Binders”, ar kuru 2020.gada 21.februārī noslēgts būvdarbu līgums. Saskaņā ar līgumu ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļa būvdarbu izmaksas ir 2,5 miljoni eiro. Tomēr, ņemot vērā COVID-19 radīto krīzi aviācijas nozarē un tās ietekmi uz lidostas “Rīga” darbību, par būvdarbu faktisko uzsākšanu tiks lemts kontekstā ar kopējo uzņēmuma darbības atjaunošanas plānu un tautsaimniecības situāciju Latvijā un pasaulē.

Jau vēstīts, ka otrā ātrā nobraukšanas manevrēšanas ceļa izbūves rezultātā saīsināsies gaisa kuģu pārvietošanās ceļa garums nobraukšanai no skrejceļa un manevrēšanas zonā, tādejādi samazināsies uz sauszemes veiktajos manevros patērētās degvielas daudzums un laiks, līdz ar to samazinot piesārņojošo vielu emisiju apjomus, it īpaši CO2, ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijas.

Savukārt projekta aktivitātē, kas paredz publiskās teritorijas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un Muzeja ielas pārbūvi, notiek pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšana. Aktivitāte paredz Muzeja ielas pārbūves ietvaros izbūvēt vides pieejamības risinājumus, kā arī sakārtot lietus kanalizācijas sistēmu, uzlabot satiksmes drošību un samazināt piesārņojošo vielu emisiju apjomu. Projekta rezultātā tiks arī novērsta publisko teritoriju applūšana spēcīgu lietusgāžu laikā.

Bez iepriekš minētā, KF līdzfinansētā projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskajā lidostā “Rīga”” ietvaros ir paredzēts arī uzlabot civilās aviācijas drošību lidostā: izbūvēt neatliekamās medicīniskās palīdzības un aviācijas glābšanas un meklēšanas, kā arī militāro, valstu valdību un citu helikopteru nosēšanās laukumu, kā arī iegādāties sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas.

Atbalsts lidostas modernizēšanai paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" ietvaros. Līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par KF līdzekļu saņemšanu projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” (projekta Nr. 6.1.2.0/16/I/001) īstenošanai lidosta “Rīga” noslēdza 2016.gada 27.decembrī, bet 2017.gada 3.jūlijā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas (EK) lēmums par projekta valsts atbalsta paziņojumu.

Pieejamais kopējais attiecināmais KF projekta “Drošas un videi draudzīgas infrastruktūras attīstība starptautiskā lidostā “Rīga”” finansējums ir 23 049 010 eiro, tai skaitā KF finansējums – 10 774 241 eiro un lidostas “Rīga” finansējums – ne mazāk kā 11 564 245 eiro. 

Logo ieguldījums tavā nākotnē