Valsts akciju sabiedrības STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA” kustamās mantas – kokmateriālu elektroniskā izsole

04/12/2023

VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” (Reģ. Nr. 40003028055), adrese: “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, www.riga-airport.com Izsludina un uzaicina piedalīties kustamās mantas – kokmateriālu 42,518 m3 elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli

Izsoles sākumcena – EUR 2 036,61 (divi tūkstoši trīsdesmit seši euro, 61 cents) bez PVN

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro, 00 centi)

Izsoles sākuma datums 04.12.2023. plkst. 13:00, izsoles noslēguma datums 27.12.2023. plkst. 13:00. Izsole norisinās Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/0033bb8b-3b7b-4f56-b6d9-29ce1bd33821.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 14.12.2023. jāiemaksā VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” norēķinu kontā LV79HABA0001407030168, AS “Swedbank”, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 203,66 (divi simti trīs euro, 66 centi), maksājuma mērķī norādot: Nodrošinājums dalībai 04.12.2023. izsolē.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Kustamās mantas – kokmateriālu izsoles noteikumi pieejami šeit: https://izsoles.ta.gov.lv/

Izsoles dalībniekiem līdz 14.12.2023. ir tiesības apskatīt kokmateriālus dabā, vismaz divas darba dienas iepriekš, piesakoties un saskaņojot to ar Lidostas Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktora vietnieku J.Korņevu, tel. +371 26635626, e-pasts: [email protected].

Uzmērījuma pārskats - 

Izsoles noteikumi -