Kā ilgtspējīgs un sociāli atbildīgs uzņēmums mēs vēlamies apzināt savu patieso ietekmi un vadīt savu lomu sabiedrībā. Lidosta sniedz būtisku ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un nākotnes attīstības veidošanā un mūsu darbība ir saistīta ar plašu ietekmes pušu loku, tāpēc sadarbība ar tām ir mūsu atbildīgas uzņēmējdarbības sastāvdaļa.

Lidostas ieinteresētās puses ir identificētas, izvērtētas un sagrupētas, ņemot vērā Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijas un AA1000 Sadarbības ar ieinteresētajām pusēm standartu.

Mēs izvērtējam savas darbības sociālo, vides un ekonomisko ietekmi un iesaistām ietekmes puses būtisku jautājumu risināšanā, kas noris dažādos līmeņos, piemēram:

  • aptaujas – aktuālu jautājumu un pakalpojumu novērtējuma noskaidrošana;
  • atsauksmes – atgriezeniskā saite ar klientiem;
  • sarunas vai dialogs – individuāla vai kolektīva apspriešanās;
  • konsultēšanās – viedokļa izzināšana vai apmaiņa;
  • partnerība – kopīga lēmumu pieņemšana un sadarbība.

Komunikācija ar ietekmes pušu grupām notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.