Ziedojumu (dāvinājumu) piešķiršana ir mūsu korporatīvās sociālās atbildības un sabiedrības investīciju politikas sastāvdaļa. Ziedošanas (dāvināšanas) projekti ir labdarība, kas var izpausties kā bezatlīdzības palīdzība dažādās sabiedriskajās aktivitātēs saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sniedzot šādu palīdzību, noslēdzam ziedojuma (dāvinājuma) līgumu.

Ziedojumi un dāvinājumi ir definēti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Izšķērdēšanas novēršanas likums) 10. panta trešajā daļā. Tajā noteikts, ka dāvinājums (ziedojums) ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpašumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas personas īpašumā.

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Kādos gadījumos kapitālsabiedrība drīkst veikt dāvinājumu vai ziedojumu?
Kādi nosacījumi attiecas uz dāvinājuma vai ziedojuma summu?
Ziedojumu (dāvinājumu) pieteikšanas kārtība
Veiktie ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi