Iepazīsties ar Rīgas lidostas ikgadējiem finanšu pārskatiem!
Gada pārskats 2023
Gada pārskats 2022
Gada pārskats 2006
Gada pārskats 2005
Gada pārskats 2004
Gada pārskats 2003

Informācija par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā

Lidostas iekšējās kontroles sistēmas un risku pārvaldības mērķis ir nodrošināt efektīvu, ilgtspējīgu un tiesību aktiem atbilstošu Lidostas darbību un attīstību, kā arī novērtēt riskus un savlaicīgi reaģēt uz tiem, ievērojot risku pieļaujamo līmeni. Lidostas risku pārvaldība veicina Lidostas stratēģijas īstenošanu, mērķu un tiem atbilstošo rādītāju sasniegšanu, kā arī tā ir pielāgota Lidostas vajadzībām, funkcionalitātei un organizācijas kultūrai.

Lidostas struktūra atbalsta skaidru finanšu pārskatu sagatavošanu. Lidostas valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu, aktīvu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu Lidostā izdarītu pārkāpumu atklāšanu un novēršanu. Finanšu departaments saskaņā ar tā nolikumu ir atbildīgs par finanšu pārskatu sagatavošanu. Finanšu departamenta nolikums un darbinieku amatu apraksti tiek regulāri pārskatīti un, ja nepieciešams, aktualizēti atbilstoši faktiskajai situācijai un ārējo normatīvo aktu prasībām.

Grāmatvedības uzskaite tiek īstenota atbilstoši grāmatvedības organizāciju reglamentējošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, kā arī Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS), kas nodrošina visu Lidostas saimniecisko darījumu un notikumu reģistrāciju, kā arī visu pārskata perioda darījumu un notikumu atspoguļošana finanšu pārskatos.

Lidostas īstenotā grāmatvedības politika nodrošina, ka Lidostas pārskatos iekļautā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga un nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga.

Lidostā ieviesta grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības sistēma ir automatizēta un nodrošina pareizu un pilnīgu finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī efektīvu liela apjoma informācijas apkopošanu un analīzi.

Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), tostarp ievērojot “četru acu” principu, tādējādi nodrošinot finanšu pārskatos iekļautās informācijas patiesumu, objektivitāti, saprotamību un pilnīgumu. Lidostas aktīvi un saistības tiek novērtēti, ievērojot piesardzības principu, lai aktīvus un ieņēmumus nenovērtētu par augstu, bet saistības un izdevumus – par zemu. Finanšu pārskata periodā ir konsekventi izmantotas atbilstošas uzskaites metodes. Finanšu pārskatu sagatavošanas laikā vadības pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti.

Lidostas padomē apstiprinātā “Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” risku pārvaldības politika” nosaka vienotus risku pārvaldības procesa galvenos mērķus, posmus, risku pārvaldības sistēmas galvenos pamatelementus, principus, risku veidus, kā arī risku pārvaldības procesā iesaistīto dalībnieku pienākumus un atbildību.

Lidostā ir ieviesta un tiek nodrošināta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas riski) mazināšanai, tostarp ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumus Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”, tostarp sagatavots Lidostas korupcijas, tai skaitā krāpšanas risku mazinošo pasākumu plāns.

Lai kvalitatīvi sagatavotu finanšu pārskatu, tiek nodrošināta iekšējās informācijas aprite un saziņa visos Lidostas struktūras līmeņos.

Lidostā tiek apzināti un mazināti riski, kas apdraud finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī tiek veikta kredītriska, likviditātes riska, procentu likmju riska u.c. finanšu risku identificēšana, novērtēšana un mazināšana, ieviešot risku kontroles pasākumus.

Lidostas finanšu pārskatus revidē neatkarīgi starptautiski atzīti zvērināti revidenti, kuri sniedz atzinumu, vai finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Lidostas finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.

Ņemot vērā Iekšējo auditu veikšanas stratēģisko plānu un gada plānu regulāri un sistemātiski tiek veikti finanšu vadības procesa atbilstības un efektivitātes iekšējie auditi, kas sniedz Lidostas valdei, padomei un akcionāram pietiekamu pārliecību, ka izveidotā iekšējās kontroles sistēma finanšu  vadības procesa nodrošināšanā ir efektīva un atbilst iekšējos normatīvajos dokumentos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.