• Mums ir mērķi, kurus vēlamies sasniegt savā, savas valsts un sabiedrības izaugsmē. Ikvienam mērķim ir jābūt  ar vērtību. Šo vērtību mēs radām, attīstot ilgtspējīgus pakalpojumus un infrastruktūru, rūpējoties par darbiniekiem, ejot kopsolī ar sabiedrību un vietējo kopienu. Mēs  veidojam jaunas vērtības arī, ieguldot sabiedrības labklājībā un  aizsargājot apkārtējo vidi. 
  • Mēs plānojam un veidojam ilgtspējīgu nākotni. Nākotni ar vērtību.
Mūsu ilgtspējas mērķi
Ietekme uz klimata pārmaiņām

Mēs vēlamies līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas par 65% salīdzinot ar 2014. gadu.

trash-can
Aprites ekonomika

Līdz 2030. gada beigām mēs samazināsim nešķiroto sadzīves atkritumu īpatsvaru līdz 60% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma.

rain-drop

Mēs uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti lidostā un veicināsim ūdens resursu racionālu patēriņu, tai skaitā – atkārtotu ūdens izmantošanu.

Bioloģiskā daudzveidība

Mēs apsaimniekosim lidostas teritoriju ekoloģiski atbildīgi un operacionāli droši, iespēju robežās neietekmējot bioloģisko daudzveidību.

Ētiska un atklāta pārvaldība

Ar atbildīgu un ētisku pārvaldību, drošām darba vietām, taisnīgu atalgojumu un pozitīvu ietekmi piegādes ķēdē mēs veicināsim ilgtspējīgu un godprātīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Mēs rūpēsimies par kvalitatīvu dzīves telpu lidostas apkārtnē esošo vietu iedzīvotājiem, uzturot pastāvīgu dialogu ar pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

collaborate
Darbinieki

Mēs veicināsim aviācijas nozares attīstību, noturot un piesaistot augstas raudzes speciālistus, nodrošinot izaugsmes iespējas un panākumus veicinošu darba vidi.

Pakalpojumu kvalitāte un pasažieru pieredze

Mēs uzlabosim pasažieru un partneru pieredzi, padarot procesus efektīvākus, ieviešot inovācijas un automatizāciju.

money
Ekonomiskā ietekme un nodarbinātība

Mēs veicināsim Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, nodrošinot augstu valsts savienojamību, tiešās un netiešās darba vietas.

plane
Ilgtspējīgs galamērķis

Sadarbībā ar tūrisma organizācijām un vietējām pašvaldībām mēs veicināsim Latvijas kā ilgtspējīga Ziemeļeiropas ceļojumu galamērķa attīstību.

Intermodalitāte

Mēs uzlabosim lidostas kā starptautiskā multimodālā satiksmes mezgla savienojamību ar Rīgu un apkārtējo kopienu, veicinot relatīvi zemu CO2 transporta veidu izmantošanu. 

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Apzinoties savu lomu ilgtspējīgā attīstībā, kopsolī ar būtiskuma matricas izstrādi esam identificējuši savai darbībai atbilstošos prioritāros un sekundāros ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus.

ANO ilgtspējas mērķi
ANO ilgtspējas mērķi
ANO ilgtspējas mērķi
ANO Ilgtspējas mērķi logo
ANO ilgtspējas mērķi logo
ANO ilgtspējas mērķi logo
ANO ilgtspējas mērķa logo
ANO ilgtspējas mērķi logo
ANO ilgtspējas mērķi logo
ANO Ilgtspējas mērķi logo
ANO Ilgtspējas mērķi logo
ANO Ilgtspējas mērķi logo
ANO ilgtspējas mērķi logo
ANO ilgtspējas mērķi logo