Pamatprincipi

Mūsu vides un energopārvaldības sistēmas pamatprincipus nosaka Vides un energopārvaldības politika, savukārt gada ietvaros sasniedzamie vides aizsardzības un energoefektivitātes mērķi un rezultāti tiek izvirzīti ikgadējā Vides un energopārvaldības programmā. Vides un energopārvaldības sistēmas mēs uzturam atbilstoši starptautisko standartu ISO 14001:2015 un ISO 50001:2018 prasībām. 

Mēs regulāri pārskatām vides aspektus un vērtējam vides riskus. Vides prasību izpildi visā lidostas teritorijā novērtē vides inspekcijās, kas regulāri notiek gan uzņēmuma struktūrvienībās, gan pie lidostas nomniekiem un sadarbības partneriem.

Lidostas darbības nosacījumi vides aizsardzības jomā ir noteikti Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. RI15IB0030. 

Mūsu ilgtermiņa mērķi vides jomā

Paužot apņēmību sekmēt klimatneitralitāti Eiropā un globālo klimata mērķu sasniegšanu, 2021. gada jūlijā mēs pievienojāmies ACI Europe NET ZERO 2050 iniciatīvai, ar mērķi līdz 2050. gadam sasniegt nulle CO2 emisiju līmeni. 

Mūsu vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021. – 2027. gadam esam izvirzījuši šādus vides mērķus:

Rādītājs Mērķis 2027
Nešķiroto atkritumu īpatsvars (% no kopējā atkritumu apjoma) 66 %
Siltumenerģijas patēriņš (MWh/m2) <0,34
Elektroenerģijas patēriņš (MWh/noslodzes vienība) 0,0024
CO2 emisijas (tCo2/1000 pax) 0,3718

Mūsu Ilgtspējas stratēģijā 2022.-2030. gadam esam izvirzījuši šādus vides mērķus:

  • Līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas par 65% attiecībā pret 2014. gadu.
  • Līdz 2030. gada beigām palielināt šķiroto atkritumu īpatsvaru līdz 40% no kopējā ikgadējā sadzīves atkritumu apjoma.
  • Uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Lidostā un veicināt ūdens resursu racionālu patēriņu, nepieļaujot  patēriņa palielināšanos uz pasažieri virs 0,011 m3.
  • Veicināt, lai lidostas teritorijas pārvaldība ir ekoloģiski atbildīga un operacionāli droša, un iespēju robežās neietekmētu bioloģisko daudzveidību.
  • Ar atbildīgu un ētisku pārvaldību, drošām un iekļaujošām darba vietām, taisnīgu atalgojumu un pozitīvu ietekmi piegādes ķēdē veicināt ilgtspējīgu un godprātīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.
  • Nodrošināt kvalitatīvu dzīves telpu lidostas apkārtnē esošo vietu iedzīvotājiem, uzturot pastāvīgu dialogu ar pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
  • Uzlabot lidostas kā starptautiskā multimodālā satiksmes mezgla savienojamību ar Rīgu un apkārtējo kopienu, veicinot relatīvi zemu CO2 transporta veidu izmantošanu. 

Jautājumu gadījumā sazinies ar mums!

Ilgtspējas un vides pārvaldības nodaļa