Auctions

Izsole 15.06.2022.

VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””
(Reģ. Nr. 40003028055), adrese: “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, www.riga-airport.com

Izsludina un uzaicina piedalīties kustamās mantas – kokmateriālu 95,785 m3 elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena EUR 4 268,37 (četri tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi euro, 37 centi) bez PVN
Izsoles solis EUR 100,00 (viens simts eiro un nulle centi)
Izsoles sākuma datums 15.06.2022. plkst. 13:00
Izsoles noslēguma datums 05.07.2022. plkst. 13:00
Izsole norisinās Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē: izsoles.ta.gov.lv

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.06.2022. jāiemaksā VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” norēķinu kontā LV79HABA0001407030168, AS “Swedbank”, nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 426,84 (četri simti divdesmit seši euro, 84 centi), maksājuma mērķī norādot: Nodrošinājums dalībai 15.06.2022. izsolē. 

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Kustamās mantas – kokmateriālu izsoles noteikumi pieejami dokumentā zemāk:

Izsoles dalībniekiem līdz 22.06.2022. ir tiesības apskatīt kokmateriālus dabā,

vismaz divas darba dienas iepriekš, piesakoties un saskaņojot to ar Lidostas Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas būvniecības projektu vadītāju D. Ruseli, tel. +371 22444106, e-pasts: [email protected].